okejsex.nu
Fråga & diskutera
Om kampanjen
Hjälp
Myter om sex
Vadå ja till sex?
Sex & respekt
Hem
Verklighet

Sexualbrottslagstiftningen

FyllesexFrån och med den 1 april 2005 gäller en ny sexualbrottslagstiftning. Syftet med den nya lagstiftningen är dels att ytterligare förstärka och tydliggöra varje människas absoluta rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande, dels att lyfta fram och förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utsättas för sexuella kränkningar.

Våldtäkt

Man kan ställas till svars för våldtäkt om man genomför ett samlag eller därmed jämförlig handling mot någon:

  • genom tvång och med hjälp av våld eller hot om brottslig handling eller
  • medan någon befunnit sig i hjälplöst tillstånd eller
  • när den andre varit underårig, det vill säga under 15 år, när övergreppet begicks.

Med samlag menar man både vaginala, orala och anala samlag, men även då man till exempel för in föremål eller fingrar vaginalt eller analt på en annan person. För ”därmed jämförlig handling” är utgångspunkten att det förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring av antingen den andres könsorgan eller den andres kropp med det egna könsorganet. Även andra handlingar ska kunna räknas in; handlingen ska då ha haft en tydlig sexuell prägel samt vara ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet.

  1. Det som beskrivs som våld i lagstiftningen behöver inte vara fråga om något grovt våld. Enligt rättspraxis kan det räcka att gärningsmannen med hjälp av sin kropp trycker ner brottsoffret eller med våld pressar isär hennes ben.
  2. Att befinna sig i hjälplöst tillstånd kan innebära att man är drogad eller kraftigt berusad, att man sover, är medvetslös eller att man på grund av funktionshinder, sjukdom eller kroppsskada inte kunnat freda sig.
  3. Våldtäkt mot barn är en ny straffbestämmelse som kom i och med den nya sexualbrottslagstiftningen 2005. Det innebär att någon har samlag med eller genomför en annan allvarligt sexuellt kränkande handling med en person som är under 15 år. Här krävs det inte att det förekommit våld eller hot för att det ska dömas för våldtäkt. Bestämmelsen omfattar också fall där barn mellan 15 och 18 år utnyttjas av närstående eller andra personer med särskilt ansvar för dem, till exempel ens förälders nya partner.

För att en våldtäkt ska dömas som grov våldtäkt ska våldet eller hotet som använts vara av särskilt allvarlig art. Om det är mer än en förövare ska man alltid döma för grov våldtäkt.

pdfSexualbrottslagstiftningen i förtydligande (Källa: Brå)

Fakta och statistik

Källor: Brås brottsstatistik, rapporten "Våldtäkt - en kartläggning av polisanmälda våldtäkter" samt SOU 2001:14, "Sexualbrotten" s 83.

29% av offren för våldtäkt är under 18 år. 15% är under 15 år.
6 av 10 våldtäkter begås i offrets eller förövarens bostad.
De senaste 10 åren har antalet polisanmälda sexualbrott ökat med 58%.