Hem

I Sverige har vi en lag som heter samtyckeslagen, en relativt ny lag och som är en ny lag mot våldtäkt. I den här artikeln går vi igenom allt du bör veta om samtyckeslagen.

Vad är samtyckeslagen?

Samtyckeslagen är en lag i Sverige som innebär att det är olagligt att ha sex med någon som inte uttryckligen har sagt ja till sex eller aktivt visar att hen vill ha sex. Lagen ersatte den tidigare sexualbrottslagstiftningen som fanns gällande våldtäkt. Tidigare sa lagen att om inte någon uttryckligen hade sagt eller visat att hen inte vill ha sex, hade inte ett brott begåtts. Den nya lagen fungerar istället nästan tvärtom, att ett samtycke till sex ska ges på ett eller annat sätt, annars har ett brott begåtts.

Hur fungerar samtyckeslagen?

Samtyckeslagen kom till med syftet att säkerställa skydd mot sexuella övergrepp, och att tydliggöra att sex utan samtycke är ett övergrepp. I och med samtyckeslagen skulle det bli enklare att fälla dom mot sexuellt övergrepp, eftersom det skulle bli enklare att bevisa att det faktiskt var ett övergrepp och att samtycke saknades.

Samtyckeslagen har gett stor effekt och Brottsförebyggande rådets rapport visar på 75 procent fler fällande domar. Vilket innebär att det är många fler utsatta som faktiskt får upprättelse. I och med lagen infördes också två nya typer av brott, den ena kallas för oaktsam våldtäkt och den andra för oaktsamt sexuellt övergrepp.

Dessa två nya brottskategorier tillsammans med Samtyckeslagen gjordes en förflyttning från offret och huruvida offret tydligt har sagt nej eller inte till att fokus ska ligga på om gärningsmannen faktiskt har fått ett ja, med ord eller i handling.

Hur fungerar den i praktiken?

En kritik mot Samtyckeslagen innan den trädde i kraft var att den var relativt otydlig och att den därför inte skulle göra någon skillnad. Men så är inte fallet, vilket vi tydligt kunde se i rapporten från Brottsförebyggande rådet 2019. Där det faktiskt var så att det hade lett till 75 % fler fallande domar.

Däremot finns det fortfarande en del svagheter och problem med lagen. I rapporten visar det att det finns en del oklarheter kring begreppet oaktsam, i de två nya brottsrubrikerna. Domstolarna har haft svårt att avgöra om någon faktiskt har haft uppsåt eller varit oaktsam. Det i sin tur har lett till att oaktsam våldtäkt då istället riskerar att användas som en kompromiss, när fallet är otydligt.

När inträdde samtyckeslagen?

Samtyckeslagen trädde i kraft 1a juli 2018.

Hem